Práce študentov RCMBF UK
z
KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ 
NÁUKY
 
BANSKÁ BYSTRICA - Badín
 
1999

VLČEK Jozef

 

Zapojenie kresťana do verejného života v spoločnosti

 

 

 

2001

ŠTEFÁNKOVÁ Eva

 

 

Postavenie človeka, jeho dôstojnosť podľa Populorum progressio

 

 

VLČEK Augustín

 

Otázka súkromného vlastníctva v katolíckom sociálnom učení

 

 

 
2002

PETRO Tomáš

Ľudská práca v sociálnom učení Cirkvi

 

 

 
 
 
 
Spracoval: Ing. Jana Hajnovičová; sac. Bartolomej Juhás, SDB

 

bibliografia