KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA

A

KATOLÍCKA SOCIÁLNA NÁUKA

 

Slávnosť Bohorodičky Kresťansko - katolícke manželstvo spočíva na troch pilieroch - deti, pevnosť, vernosť. Vylučujú sebectvo a vyžadujú lásku. Slovenskú republiku prijímame v mene Cirkvi s vďakou a nádejou.

 

1.1.1993

25. výr. Humanæ vitæ Človek lásku chce dávať a chce ju prijímať. Prečo do tejto problematiky hovorí Cirkev?

 

25.7.1993

Advent Kresťanská rodina sa zakladá na prirodzenom povolaní muža a ženy k manželstvu danej Stvoriteľom. Informácia o podujatiach počas roku rodiny.

 

28.11.1993

Advent Poďakovanie za spoluprácu pri duchovnej obnove rodín. Odhalenie bolestných problémov a krízové rodinné situácie.

 

27.11.1994

Ľudská láska Na život mladého človeka má rozhodujúci vplyv aj škola a atmosféra, ktorú vytvoria pedagógovia a vychovávateľia. Rodičov viaže povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Sexuálna výchova u kresťanských detí nemôže byť odtrhnutá od celkovej súvislosti ich viery.

 

1.10.1995

Sv. Rodina Príchod detí umocňuje lásku. Táto láska musí ostať láskou darujúcou. Základná úloha rodiny je služba životu.

 

29.12.1996

Sv. Rodina Každý zločin proti človeku je vzburou proti Bohu. Nikoho nemožno  ani na zemi vylúčiť z dôstojnosti ľudského života. Priblíženie encykliky Evangelium vitae.

 

27.12.1997

Demografická situácia Predpokladom stability a prosperity každého národa, štátu, Cirkvi je stabilná rodina. Trend poklesu pôrodnosti. Vyzva všetkých ľudí dobrej vôle, aby neupadli do beznádeje a nebáli sa odovzdávať dar života.

 

????1997

Masmédia Masmédia v obrovskej miere ovplyvňujú myslenie celého ľudského 
spoločenstva. Využiť špecifické možnosti masmédií na šírenie radostnej 
zvesti spásy v Ježišovi Kristovi.

 

11.5.1997

Vyhlásenie Slovensko dnes potrebuje spravodlivé rozdelenie hmotných dobier, záujem o materiálne slabšie vrstvy obyvateľstva, riešenie sociálnych otázok zvlášť v duchu Cirkvi, aby pritom nezanikli duchovné hodnoty, kultúra a výchova.

 

25.10.1998

Zvestovanie Pána Človek nemá právo siahnuť ani na svoj vlastný život. Treba chrániť každy počatý život. Národ, ktorý zabíja svoje deti nemá budúcnosť, nie je hoden existencie

 

25.3.2001

Sčítanie ľudu Pri sčítaní ide o tiché prihlásenie sa ku Kristovi.

 

20.5.2001

Spoločenská situácia Súčasná spoločensko-sociálna situácia na Slovensku. Zákony sa stávaju predmetom účelovej manipulácie jednotlivcov či záujmových skupín. Mnoho ľudí je bez práce. Vráťme nedeli posvätnosť!

 

1.7.2001

Advent Budúcnosť je v rukách tých, čo budú vedieť vnuknúť nasledujúcim pokoleniam pohnútky života a nádeje. Kde hľadať oporu pre nádej.

 

2.12.2001

Svätenie nedele Nedeľa je deň Pána. Nedeľa je deň Ježiša Krista. Nedeľa je sviatok Cirkvi. Znesvätenie nedele, rozbitie rodinného spoločenstva - jedná z príčin krízy súčasnej rodiny.

 

20.1.2002

K parlamentným voľbám 2002 Pri voľbách dávame naše hlasy osobám, aby spravovali vlasť v záujme spoločného dobra. Rozvoju prekáža klientelizmus, korupcia a rozšírená zločinnosť. Starať sa o chudobných, vznik pracovných príležitostí pre nezmestnaných. Je povinnosťou nás všetkých ísť voliť a voliť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Obavy, že do vedenie krajiny sa dostanú ľudia, ktorí podporia šírenie zla v mnohorakej podobe.

 

8.9.2002

O Európskej integrácii Kresťanské korene Európy. Predpoklad jednoty - zhoda v základných hodnotách. Ovocím jednoty v Európe je porozumenie a pokoj. Slovensko v rozšírenej Európskej únii.

 

15.9.2002

Púť národov do Mariazellu Stredoeurópske katolícke dni sú vďakou za dar slobody, príležitosťou vyznania našej viery, poznávania kultúry a hodnôt v iných národoch. Kresťania sú súčasťou kontinentu a majú za jeho budúcnosť zodpovednosť.

 

22.2.2004

K voľbám do EU parlamentu V spoločnom európskom dome má každý národ, a teda aj Slovensko svoje poslania. Prispejme svojou bohatou kresťanskou tradíciou k budovaniu identity novej Európy. Európa potrebuje takých zákonodarcov, ktorí majú svoje bytie hlboko zakorenené v Bohu.

 

6.6.2004

  

Spracoval: sac. Bartolomej Juhás