Mons. Alojz tkáč, arcibiskup

 

Košice, 6. decembra 2002

 

POĎAKOVANIE

 

Chlapci a dievčatá, milí veriaci,

hmotné prostriedky dožičí nám Pán Boh a my si ich taktiež získavanie prácou svojich rúk. Potrebujeme ich na živobytie, jedlo, bývanie a iné, taktiež na rekreáciu, mladí na zábavu.

Samozrejme, že všetky si neponechávame len pre seba. Delíme sa s našimi blížnymi, známymi i celkom cudzími a neznámymi ľuďmi, ktorí trpia núdzu. Taktiež podporujeme inštitúcie, ktoré plnia vzdelávaciu a sociálnu úlohu. Dovolím si tvrdiť, že najlepšie investície sú vložené do pomoci blížnym a do vzdelania a dobrej výchovy.

Dnes na konci kalendárneho roka, na 4. adventnú nedeľu, pokladám si za povinnosť poďakovať sa vám milé deti, mládež a veriaci za finančné príspevky, ktoré ste počas celého roka venovali na rozličné projekty a aktivity. Na jednej strane je to naša dobrá vôľa, keď dáme, ale zároveň cítime povinnosť podeliť sa s tými, ktorí majú málo, dokonca nič, alebo prispieť k vybudovaniu diela v našej arcidiecéze či inde vo svete.

Teda podporili ste nasledujúce projekty, diela:

Misie: Na rozličných miestach Afriky, Ázie, Ruska, Ukrajiny a inde je veľká bieda a potrebné sú financie v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej a duchovnej. Zvláštnu pochvalu si zaslúžia naši mladí koledníci, ktorí v akcii DOBRÁ NOVINA už sedem rokov pomáhajú svojim rovesníkom v chudobných vyššie spomenutých krajoch. Za ich príspevky, t.j. za vyzbierané peniaze na kolede boli obnovené alebo postavené zdravotnícke zariadenia a školy. Mladí si za svoju usilovnosť v koledovaní zaslúžia pochvalu. Želám si, aby takýchto koledníkov bolo v našich obciach, mestách a farnostiach čím viac...!

Arcidiecézny podporný fond: On slúži na vykrytie nepredvídaných výdavkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu jedného roka.

Vašimi príspevkami i povinným príspevkom každého kňaza v arcidiecéze (ročne 5000,-) sa nám pomaly darí dokončiť Diecézny kňazský domov vo Veľkom Šariši. V ňom t.č. bývajú traja kňazi dôchodcovia a asi 20 starých ľudí.

Charita: Prevádza krásnu činnosť počnúc zaopatrovateľskou službou v mestách až po Hospic v Bardejovskej Novej Vsi. Spomeniem menovite: Dom pokojnej staroby v Lipanoch, Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Voj ciciach, Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou, denné Detské sanatórium v Humennom, Nocľaháreň Emausy pre bezdomovcov v Košiciach a Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Pôsobí v 17-tich okresoch Prešovského a Košického kraja, zamestnáva takmer 200 pracovníkov a spolupracuje s viac ako 500 dobrovoľníkmi.

Boží hrob v Jeruzaleme: Jeho udržiavanie ako aj iných posvätných miest vo Sv. zemi je nákladné. Ťažko si môžeme predstaviť ich prevádzku, keby sme im my kresťania nepomáhali. Kongregácia pre východné cirkvi mi poslala list, v ktorom ďakuje vám veriacim, rehoľníkom a kňazom nasledujúcimi slovami: „Vyjadrujeme vám vďačnosť za vašu veľkodušnosť pri podpore kresťanského spoločenstva, ktoré žije vo Sv. zemi... S vašou podporou sa môžu uskutočniť sociálne, výchovné, zdravotnícke a charitatívne aktivity, predovšetkým však môžu dostať pomoc tí najchudobnejší.“

Halier sv. Petra: Vďačne ho prijíma S v. Otec a používa ho tam, kde je veľká núdza: pri následkoch prírodných katastrôf, v oblastiach zmietaných vojnou a pod. Štátny sekretariát Sv. Stolice v mene Sv. Otca v liste mne adresovanom vám ďakuje nasledujúcimi slovami: „Excelencia, ... Sv. Otec ďakuje za prejav kresťanskej solidarity, vyprosuje hojnosť milosti Vám, Vašim spolupracovníkom i všetkým Vám zvereným veriacim a zo srdca udeľuje svoje apoštolské požehnanie“.

Pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme: Je to naša duchovná, náboženská a kultúrna inštitúcia v Ríme. Ojej vznik sa pričinili viacerí slovenskí kňazi ešte v časoch komunistickej totality, medzi ktorými bol aj náš kardinál, Jeho Eminencia Jozef Tomko. Financie poskytli americkí Slováci a dodnes ho z veľkej časti udržiavajú a my sme im za to vďační. Samozrejme, že je to aj naša povinnosť. Sme radi, že v Ríme máme takpovediac svoj „domov“. Dávnejšie sme odtiaľ dostávali náboženskú literatúru, liturgické knihy a to zadarmo. Dnes, keď môžeme slobodne cestovať do Ríma, skoro nikto znáš neobíde Pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Je to oáza pokoja, kde nás vždy ochotne prijmú. Tam zväčša bývajú naši kňazi, ktorí v Ríme študujú.

Katechetický fond: Situácia v oblasti náboženskej výchovy je taká, že výdavky na isté aktivity si musíme zaplatiť sami: napr. rozličné súťaže, biblická olympiáda a pod. Sú to naše katolícke deti a na ich duchovnú mimoškolskú formáciu musíme prispieť všetci. Náboženské vzdelanie a výchova sú tak dôležité, že nesmieme odmietnuť pomoc. Arcidiecézne katechetické centrum je na vašu pomoc odkázané.

Masmédiá:, predovšetkým Rádio Lumen, sú neodmysliteľnou súčasťou dnešného človeka, všetkých nás. Vieme, aký je zápas o formovanie predovšetkým mladej generácie, potom masovo-komunikačné prostriedky sú mienkotvorným a informačným prostriedkom. Nedať sa zmanipulovať, mať správny názor - na to sú potrebné i vyššie spomenuté prostriedky. Je mi ľúto, že v našej arcidiecéze, ale i inde na Slovensku sú ešte mnohé tzv. „biele miesta“, ktoré nie sú pokryté signálom Rádia Lumen. Avšak verím, že v budúcnosti ho počujeme vo všetkých oblastiach.

Kňazský seminár: Zahrňuje v sebe obnovu budovy Kňazského seminára a Teologického inštitútu v Košiciach, ako aj čiastočnú finančnú výpomoc našim seminaristom. Budovu v centre mesta sme pred 10-mi rokmi dostali v dezolátnom stave. S vašou pomocou, s brigádami a prispením zahraničných katolíckych inštitúcií dostáva krásnu podobu - bude slúžiť teologickej vede, vzdelávaniu a formácii našich teológov - seminaristov, budúcich kňazov, ale i vzdelávaniu laikov, napr. katechétov, sociálnych, charitatívnych pracovníkov a iných. Bude zároveň pekným architektonickým útvarom v historickom centre Košíc, čo napomôže ich skrášleniu a skultúrneniu.

 

Drahá mládež, milí veriaci!

Je krásnou ľudskou vlastnosťou vedieť sa podeliť s tými, ktorí majú menej, dokonca žijú v biede. Je chvályhodným činom prispieť k duše vnemu, kultúrnemu a duchovnému rastu tých, ktorí na to nemajú prostriedky. Vy ste s porozumením reagovali na tieto požiadavky. Vyslovujem vám za seba i za tých, ktorým ste pomohli, úprimné ĎAKUJEM a PÁN BOH ZAPLAŤ!

Bude to potrebné i v budúcnosti, lebo ako povedal Pán Ježiš - a skúsenosť nám to potvrdzuje - chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Budú potrebné žičlivé a chápajúce srdcia. Každý z vás je slobodný: môže dať, ale i nemusí dať, môže dať menej i viac - podľa svojho slobodného rozhodnutia. Všetci si spoločne želáme: Chceme byť žičliví, štedrí, chceme byť šťastní z toho, že pomôžeme druhým, a nech nás hreje dobrý pocit, že sme podporili dobré diela. Verím, že čo dáme, nikdy nám nebude chýbať. A vy, milí rodičia, veľkodušnosti učte svoje deti.

 

Želám vám radostné, pokojné a milostiplné Vianoce.

 

Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

 

Mons. Alojz Tkáč,

o. arcibiskup

 

 

(Prečítajte pri bohoslužbách na 4. adventnú nedeľu)

 

Spracoval: Sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB

 

© Stránka Katolícka sociálna náuka

 

biskupi

usporiadanie dokumentov