Usporiadanie dokumentov o KSN

Podľa autorov:               pápeži

                                       KBS (Konferencia biskupov Slovenska od 1993)

                                       slovenskí biskupi

 

Symbol:

                    -  stručný popis

                        En  -  encyklika (Litteræ Encyclicæ)

                        En  -  list na úrovni encykliky (Epistola Encyclica)

                        Ex  -  exhortácia

                        Pk  -  Pastorálna konštitúcia

                        A list  -  apoštolský list

                        L   -  latinský text

                        S   -  slovenský text

                        LS   -  latinský a slovenský (paralelne)