Jubilejný rok 2000 bol požehnaním aj pre KSN a to v podobe tejto www stránky. Pri zrode myšlienky boli prof. ThDr. Štefan Vragaš, prof. ThDr. Jozef Kutarňa, SDB, Mgr. Bartolomej Juhás, SDB, brat Fox Marián OFM Conv, Mgr. Peter Šantavý, Boris Gemela a Mgr. Marianna Krajčová.

Celý čas až do zverejnenia na internet bol venovaný tvorbe stránky, jej tvaru a zhromažďovania materiálov. Uvedená na internet bola v mesiaci jún 2001 pri príležitosti 110 výročia encykliky Rerum novarum. Ako prvý text bol pripravený: Dejiny KSN a Dokumenty – pápeži a KSN.

V januári 2002 na slávnosť sv. Jána Bosca bol uvedený dokument - slovenskí biskupi a KSN, KBS a KSN. Zároveň boli sprístupnené aj pastierske listy košického arcibiskupa týkajúce sa KSN. Encyklika Rerum novarum - latinský text a časť z Katechizmu Katolíckej Cirkvi o KSN - latinský text.

31.marca 2002 na Veľkú noc zverejnený je zoznam prác študentov RCMBF UK z KSN (pomoc pri tom poskytla Ing. Jana Hajnovičová a Doc. ThDr. Jozef Minarovič), časť z Katechizmu Katolíckej Cirkvi o KSN - slovenský text, prejav kardinála Tomka v SNR - 1991 a pri udelení čestného doktorátu na UPJŠ Košice - 2001 a pastiersky list Alojza Tkáča - Nedeľa - Pánov deň.

Deviatnik k Nepoškvrnenej P. Márii v roku 2002 priniesol doplnenie časti dokumentov pápežov a to: encyklika Casti connubii v slovenskom jazyku a Immortale Dei z roku 1885 v latinskom jazyku.

Začiatkom roka 2003 je doplnená časť pastierskych listov košického arcibiskupa o Poďakovanie a na nedeľu Sv. Rodiny 2002. Rozšírená je aj časť Bibliotéka o celkový prehľad prác publikovaných v slovenskom jazyku dotýkajúcich sa KSN.

V mariánskom mesiaci máji 2004 pribudla na stránku encyklika Divini illius magistri z 31. decembra 1929 O kresťanskej výchove mládeže (preklad v slovenskom jazyku z roku 1947).

Mesiac jún 2004, ktorý je mesiacom Božského srdca-Srdca plného lásky, obohatil stránku o príspevky v časti Mier a Medzinárodná spolupráca (Slovensko a Európska únia). Otvorená je zároveň aj časť Princípy a Rodina.

 


Pripravuje sa: encyklika Rerum novarum - slovenský text; encyklika Casti connubii - latinský text; encyklika Pacem in terris - latinský text.