PÁPEŽI
A
KATOLÍCKA SOCIÁLNA NÁUKA
 

BENEDIKT XIV. 1740 - 1758

En

Vix pervenit O nečestnom zárobku.

 

1.11.1745

KLEMENT XIII. 1758 - 1769

 

Quam graviter O zotročení Cirkvi štátom.

 

25.6.1766

 

 

Christianæ reipublicæ O zvrátenom výklade kresťanského ducha v dielach encyklopedistov.

 

25.11.1766

KLEMENT XIV. 1769 - 1774

 

Inscrutabili divinæ O iluministickej vzbure a o potlačovaní revolučných a podvratných perspektív.

 

12.12.1769

PIUS VI. 1775 - 1799

 

Inscrutabili divinæ Proti spisom encyklopedistov, ateizmu, deizmu, chápaní ľudu ako masy, libertarizmu.

 

25.12.1775

 

 

Charitas quæ O občianskej prísahe vnútenej vo Francúzku duchovným, o boji proti náboženstvu a Cirkvi, o schizmatických tendenciách.

 

13. 4.1791

PIUS VII. 1800 - 1823

 

Diu satis O nezávislosti Cirkvi proti jurisdikcionalizmu, vo vzťahu k iluministickej filozofii. Problém slobody vyjadrovania.

 

15. 5.1800

 

 

Ecclesiam a Jesu Chisto O tajných revolučných spoločnostiach a obzvlášť o talianskom hnutí uhliarov a o terorizme pod rúškom kresťanstva.

 

13. 9.1821

LEV XII. 1823 - 1829

 

Ubi primum Proti liberalizmu a slobodomurárstvu.

 

5. 5.1824

PIUS VIII. 1929 - 1930

En

Traditi humilitati nostræ O božskej ústave Cirkvi proti nárokom politickej moci a proti sektárstvu.

 

21.5.1824

GREGOR XVI. 1931 - 1946

En

Mirari vos Proti liberalizmu a problémami s ním spojenými: iluministická filozófia, moderné slobody, indiferentizmus a relativizmus, revolučné pokušenia.

 

15. 8.1832

 

 

Singulari vos O nebezpečnom pokušení katolíkov zo strany liberalizmu a liberálnej revolúcie.

 

25. 6.1834

PIUS IX. 1846 - 1878

En

Qui pluribus O omyloch doby a obzvlášť o iluministickej filozofii, pokrokárstvu, slobodomurárstvu.

 

9.12.1846

 

En

Quanta cura O hlavných omyloch racionalizmu, naturalizmu, liberalizmu, o slobode svedomia a kultu, o komunizme, socializme, statalizme a iných, vymenovaných v zozname výrokov predtým zavrhnutých pod názvom Syllabus, pripojenom k encyklike.

 

8.12.1864

 

 

Ubi urbaniano O zotročeniu Cirkvi cárskym, štátom, s odkazom na katolícke školy.

 

30. 7.1864

 

 

Etsi multa luctuosa O útlaku Cirkvi v Európe a predovšetkým o slobodomorárstve a o kultúrnom boji.

 

27.11.1873

 

 

Exortate in ista O slobodomurárstve.

 

29. 4.1876

LEV XIII. 1878 - 1903

En

Inscrutabili Dei consilio O lieku na spoločenské neporiadky a obzvlášť na jurisdikcionalizmus a liberalizmus;o úlohe svetskej moci pápežov; o rodine.

 

21. 4.1878

 

En

Quod apostolici muneris O časových otázkach týkajúcich sa liberalizmu, demokracie, socializmu, komunizmu, nihilizmu, autority, práce, majetku, robotníckych spoločnosti, rozvodu.

 

28.12.1878

 

En

Arcanum Divinæ Sapientiæ O otázkach občianskeho manželstva, miešaných manželstiev, rozvode a vzťahu medzi občianskou a cirkevnou autoritou.

 

10. 2.1880

 

En

Diuturnum illud O politickej autorite a slobode proti mylným teóriám doby.

 

29. 6 1881

 

En

Nobilissima O zlaicizovaní spoločenstva a jeho dôsledkoch pre školu a rodinu.

 

20. 2 1884

 

En

Humanum genus O podvratnej činnosti slobodomurárstva a tajných spoločností.

 

20. 4.1884

 

En

Immortale Dei O zriadení štátov, ich vzťahov k náboženskej autorite, vládnych formách, moderných slobodách a politickom pluralizme, proti teórii odluke Cirkvi od štátu. ASS XVIII, s. 161-180.

 L

1.11.1885

 

En

Pergrata nobis O slobode Cirkvi voči štátu. ASS XIX, s. 209-215.

 

14. 9.1886

 

 

In plurimis O zrušení otroctva v Brazílii.

 

5. 5.1888

 

En

Libertas præstantissima O slobode a liberalizmu vo svetle princípu rozumu a viery, proti bežným omylom.

 

20. 6.1888

 

En

Sapientiæ christianæ O povinnostiach občana voči vlasti, rodine, Cirkvi a o úlohe politických strán. ASS XXII, s. 385-404.

 

10. 1.1890

 

En

Dall´alto O laicizácií, proti teóriám a politickým programom doby. ASS XXIII, s. 206-222.

 

15.10.1890

 

A list

Catholicæ Ecclesiæ Proti otroctve v Afrike. ASS XXIII, s. 257-260.

 

20.11.1890

 

En

Rerum novarum O postavení robotníkov v konfliktnej situácii modernej spoločnosti. Neúčinné a nespravodlivé socialistické rešenie súkromného vlastíctva. Sociálne učenie Cirkvi. Úloha štátu pri riešení sociálnej otázky. Dôstojnosť ľudskej osoby. Úloha odborov. ASS XXIII, s. 641-670.

L

15. 5.1891

 

En

Au milieu des sollicitudes O formách vlády vo vzťahu k postaveniu katolíkov a Cirkvi - List francúzskym biskupom. ASS XXIV, s. 519-529(Fr.), s. 529-540(L).

 

16. 2.1892

 

A list

Inimica vis O slobodomurároch. ASS XXV, s. 274-277.

 

8.12.1892

 

A list

Permoti Nos O sociálnej otázke, a zvlášť o škole a jednote katolíkov, o socializme. ASS XXVIII, s. 4-7.

 

10. 7.1895

 

En

Spesse volte O katolíckych ľudových dielach, proti ich zrušovaniu. ASS XXXI, s. 129-137(Tal.), 137-146(L).

 

5. 8.1898

 

En

Graves de communi O katolíckej akcii, s objasnením tém kresťanského socializmu, kresťanskej demokracii, ľudovom hnutí. Aliaque ACTA Præcipua VIII. s. 3-14.

 

18. 1.1901

PIUS X. 1903 – 1914

En

Il fermo proposito O katolíckej akcii a katolíckom sociálnom hnutí, o katolíckych dielach a ich vzťahoch ku kléru v talianskej situácii. Pontificis maximi ACTA vol. II, s. 112-132(Tal.).

 

11. 6.1905

 

En

Vehementer Nos Proti odluke Cirkvi od štátu a odporu voči nespravodlivým zákonom vo Francúzku. Pontificis maximi ACTA vol. III, s. 24-39.

 

11. 2.1906

 

En

Gravissimo officii munere O kultúrnych združeniach a zotročení kléru vo Francúzku. Pontificis maximi ACTA vol. III, s. 181-185.

 

10. 8.1906

 

 

Pascendi O modernizmu a jeho odrazoch vo vzťahu medzi Cirkvou a štátom, pokrokovosť, sociálne a politické akcie.

 

8. 9.1907

 

En

Lacrimabili statu O kresťanských odboroch v rámci medzikonfesijných vzťahoch. AAS IV, s. 657-662.

 

24. 9.1912

BENEDIKT XV. 1914 - 1922

En

Ad beatissimi Apostolorum Principis O európskej vojne a kríze autority, modernizmus, socializmus. AAS VI, 565-581.

 

1.11.1914

 

En

Pacem Dei munus pulcherrimum O mieri a medzinárodnej spoločnosti, odzbrojeniu, nutnosti čeliť hospodárskej a sociálnej depresií. AAS XII, s. 209-218.

 

23. 5.1920

PIUS XI. 1922 - 1939

En

Ubi arcano O svetovej situácií a problémoch triedneho boja, politických strán, nacionalizmu, sociálneho a politického modernizmu, mieru, vzťahu medzi Cirkvou a štátom, potrebe nezávislého sídla pre pápeža. AAS XIV, s. 673-700.

 

23.12.1922

 

En

Rerum omnium perturbationem O katolíckej tlači. AAS XV, s. 49-63.

 

26. 1.1923

 

En

Quas primas O Kristovom kráľovstve a jeho odrazoch v spoločnosti. AAS XVII, s. 593-610.

 

11.12.1925

 

En

Iniquis afflictisque O laicizácii v Mexiku. AAS XVIII, s. 465-477.

 

18.11.1926

 

En

Divini illius magistri O výchove mládeže: kompetencia Cirkvi, rodiny, štátu, proti pedagogickému materializmu, s upresnením o pohlavnej výchove, o koedukácii, o škole neutrálnej, laickej, zmiešanej, jednotné, katolícka. AAS XXII, s. 49-86.

  S

31.12.1929

 

En

Casti connubii O dôstojnosti kresťanského manželstvá, o ustanovení a jeho cieľoch a problémoch zneužitia manželstva; vernosti ženy. nerozlučiteľnosti, potratu, sterilizácii, rozvode, rozluky, prípravy na manželstvo, sociálnej starostlivosti, občianske slávenie. AAS XXII, s. 539-592.

  S

31.12.1930

 

En

Quadragesimo anno O obnove sociálneho poriadku a kompetencie Cirkvi a štátu v sociálnych a ekonomických otázkach, so zvláštnym zameraním na tému robotníckych a zamestnávateľských združení, vlastníctvo, kapitál a práca, účasti na zisku, spravodlivá mzda, korportácia, hospodárska nadvláda, komunizmus a socializmus, katolíkov socialistov; pranieruje nespravodlivosť súčasného poriadku a vyzýva k pokresťančeniu hospodárstva a podnikov a k sociálnej spravodlivosti. AAS XXIII, s. 177-228.

 

15. 5.1931

 

En

Non abbiamo bisogno O katolíckej akcii a fašizmu, proti združovaciemu a výchovnému monopolu. AAS XXIII, s. 285-312(Tal.).

 

29. 6.1931

 

En

Nova impendet O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie a na potrebu ponuky zamestnania. AAS XXIII, s. 393-397.

 

2.10.1931

 

En

Caritate Christi compulsi O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením mravnosti od náboženstva. AAS XXIV, s. 177-194.

 

3. 5.1932

 

En

Acerba animi O mexickom prenasledovaní. AAS XXIV, s. 321-332.

 

29. 9.1932

 

En

Dilectissima Nobis O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa proti kléru, rehoľníkom a laikom. AAS XXV, s. 261-274(L), 275-287(Špan.).

 

3. 6.1933

 

En

Vigilanti cura O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach. AAS XXVIII, s. 249-263.

 

29.6.1936

 

En

Mit brennender Sorge O postavení katolíckej Cirkvi v Nemecku v dobe nacizmu, ktorý deformuje katolícku náuku a porušuje prirodzené právo. AAS XXIX, s. 145-167(N), 168-188(Tal.).

 

14. 3.1937

 

En

Divini Redemptoris O ateistickom komunizme, marxistickej náuke a dôsledkoch, prenasledovaniu a terorizmu; katolícka náuka o osobe, rodine, spoločenstve a štátu; o sociálnej spravodlivosti; stratégia, ako postupovať proti komunizmu. AAS XXIX, s. 65-106.

 

19. 3.1937

 

En

Firmissimam conatantiam O situácii v Mexiku, so zreteľom na otázku vlastníctva a na postavenie robotníkov, študentov, katolíckej akcie, a kritéria obrany proti štátu - prenasledovateľovi. AAS XXIX, s. 189-199(L), 200-211(Mex.).

 

28. 3.1937

PIUS XII. 1939 - 1958

En

Summi pontificatus O jednote ľudskej rodiny, o vlasti, práve, kultu štátu, medzinárodnom prirodzenom práve, násiliu, laickom apoštoláte, Cirkvi, štátu, vojne. AAS XXXI, s. 413-453(L), 454-480(Tal.), 481-509(Fr.), 510-537(Špan.), 538-564 (Ang.), 565-594(N).

 

20.10.1939

 

 

Svätodušná nedeľa Rozhlasové posolstvo pri príležitostí 50. výročia encykliky Rerum novarum. Zásluhy Leva XIII. o sociálnu otázku svojej doby, užívanie pozemských dobier, problém práce a rodiny.

 

1.6.1941

 

 

Vianočné posolstvo O demokracii a pokoji, aké zákony majú platiť v opravdivej a zdravej demokracii. Ideál demokracie je sloboda a rovnosť, právo a spravodlivosť. Útočná vojna je nespravodlivá.

 

24.12.1944

 

 

Kresťanské spolky Reč k delegátom talianskych kresťanských robotníckych spolkov. Úloha kresťanských robotníckych spolkov, kresťanské spolky a odbory, vzťah medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a socializácia.

 

11.3.1945

 

 

Arcibiskupovi Faulhaberovi List mníchovskému kardinálovi o potrebe katolíckej spisby o sociálnych otázkach, problém odborov, katolícke školstvo.

 

1.11.1945

 

 

Quemadmodum O asistencii potrebnej deťom.

 

6. 1.1946

 

 

Optatissima pax O zmierení tried

 

18.12.1947

 

 

Ad sinarum gentem O útlaku v Číne; povzbudzuje veriacich v Číne zostať verní Kristovi.

 

7.10.1955

 

En

Luctuosissimi eventus O útlaku Maďarov.

 

28.10.1956

 

En

Datis nuoerrime O útlaku v Maďarsku.

 

5.11.1956

 

En

Miranda prorsus O hromadných oznamovacích prostriedkoch - rozhlase, televízií, filme - a o problémoch s tým spojených: manopolizovanie a zneužívanie; vyjadrovacia a umelecká sloboda; výchova k používaniu tých prostriedkov; reklama; katolícke vysielače.

 

8. 9.1957

 

 

Ad apostolorum princípis O socialistickom vlastenectve v Číne proti jednote Cirkvi, ktorá má svoj oporný bod v pápežovi.

 

29. 6.1958

JÁN XXIII. 1958 - 1963

En

Ad Petri Cathedram O pravde, jednote a mieru vo vzťahu k dramatickej hospodárskej a sociálnej situácii doby a prenasledovaniu Cirkvi. AAS LI, s. 497-531.

 

29. 6.1959

 

En

Mater et Magistra O nových stránkach a vývoji sociálnej otázky, ktorá sa vyznačuje novými prvkami a činiteľmi, so zvláštnym zreteľom na aktuálnejšie otázky: súkromná iniciatíva a zásah štátu; liberalizmus, konzumizmus, subsidiarita, socializácia; nižšie pospolitosti; spriemyselnenie a nedostatočný rozvoj; priemysel a poľnohospodárstvo; remeselníci, podnikatelia, kvalifikácia pracujúcich; sociálna bezpečnosť; vlastníctvo a nerovnomernosť; kolonializmus; demografia; kultúrna a sociálna kríza a ideológia; záverečné zhodnotenie sociálnej náuky Cirkvi, ktoré sa má vyučovať predovšetkým v seminároch. AAS LIII, s. 401-464.

 

15. 5.1961

 

En

Pacem in terris O základoch mieru, so zvláštnou pozornosťou na práva osoby, o povinnostiach a o mravnom poriadku; o problémoch pracujúcich žien, mladých národov, o božskom pôvode autority, o spoločnom dobre, o úlohách verejnej moci, o právnom zriadení, o účasti, o politickom spoločenstve, o menšinách, utečencoch, odzbrojeniu, rozvoji, vzájomnej závislosti, subsidiarite, OSN, o vzťahoch medzi katolíkmi a nekatolíkmi na hospodárskom a politickom poli, o revolúcii. AAS LV, s. 257-304.

 

11. 4.1963

II. VATIKÁNSKY KONCIL    

Pk

Gaudium et spes O Cirkvi v súčasnom svete. AAS LVIII, s. .

 

7.12.1965

PAVOL VI. 1963 - 1978

En

Populorum progressio O rozvoji národov a o témach a problémoch, ktoré prináša táto doba: hlad, rozvoj, kolonializmus, poruchy rovnováhy, potreba práce, násilie, revolúcia, reformy, boj proti analfabetizmu, rodina, demografia, profesijné organizácie, pluralizmus, kultúrna výchova, materializmus, liberalizmus, nacionalizmus, rasizmus, úplný humanizmus, používanie prebytku, svetový fond, obchod, pohostinstvo, postavenie študentov, vysťahovalci, utečenci, medzinárodná spolupráca a svetová autorita.

 

26. 3.1967

 

Ex

Humanæ vitæ O ochrane ľudského života vzhľadom k otázke prostriedkov zabraňujúcim počatie a so vzťahom na rozvod, potrat, sterilizáciu, demografický problém, pravá podstata manželstva. AAS LX, s. .

 

25. 7.1968

 

A list

Octogesima odveniens Apoštolský list na úrovni encykliky venovaný novým potrebám spoločnosti, pod širokým zorným uhlom a s podrobnou úvahou o časových problémoch, ako sú: vidiecky a mestský život, degradácia rodiny, postavenie mladých žien, pracujúcich, emigrantov, zamestnanie, antikoncepčné prostriedky, spoločenské zdieľanie sa, ekológia, ľudské práva, nutnosť hľadať a vynachádzať nový typ demokratickej spoločnosti, kríza ideológií a hnutí od nich odvodených, protikresťanský socializmus, totalitný marxizmus, liberalizmus, utópia, veda, dvojakosť pokroku, medzinárodný obchod, menový systém, finančné sústredenie, sociálna náuka Cirkvi a kresťanská politická akcia, nebezpečenstvá a kritéria pre spoluprácu s protivníkmi pravého humanizmu, pluralizmu, kresťanské organizácie a sociálna činnosť.

 

14. 5.1971

JÁN PAVOL II. 1978 -

En

Redemptor hominis O poslaní Cirkvi ako služobnice vykúpenia v súčasnom svete, s dôležitými narážkami na problémy, nebezpečenstvá a obavy človeka, na jeho povolanie a jeho práva, na pravidlá, ktoré aj v dobe vedy a technika majú zaistiť pravý pokrok kultúry a spoločnosti a podriadiť politickú moc dobru ľudskej osoby a rodiny.

 

4. 3.1979

 

En

Dives in misericordia O božom milosrdenstve ako základne dôstojnosti človeka a zdroji jeho spásy, s dôležitými narážkami na pomery dnešnej spoločnosti, v ktorej je nutné doplniť a poopraviť spravodlivosť milosrdenstvom k uskutočneniu civilizácie lásky a pokoja.

 

30.11.1980

 

En

Laborem exercens O ľudskej a kresťanskej hodnote práce v srdci hospodársko - sociálnych problémov súčasného sveta, s dôkladnou a geniálnou úvahou o otázkach s tým spojených, ako sú: práva pracujúceho, zhromažďovanie, triedny boj, spolupráca všetkých, ktorí sú činný pri pracovnom stole, prekonanie konfliktov, medzinárodná spolupráca na hospodárskom a duchovnom blahobyte a rozvoji národov. AAS LXXIII, s. .

 

14. 9.1981

 

Ex

Familiaris consortio Apoštolská exhortácia na úrovni encykliky o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete, s opisom dnešnej situácie rodiny, jej zapojenia do spoločnosti a iných otázok s tým spojených. AAS LXXIV, s..

 

22.11.1982

 

En

Solicitudo rei socislis O dvadsiatom výročí encykliky Populorum progressio, vývoj a zhoršenie pomerov Tretieho sveta, kritické body situácie, kresťanský pojem rozvoja, teologický výklad dnešných problémov, hodnota a obsah sociálnej náuky Cirkvi, z ktorej je možné vyťažiť orientáciu a podnety k uskutočneniu solidarity medzi národmi a vo svetových rozmeroch. AAS LXXX, s. .

 

30.12.1987

 

En

Centesimus annus Stý rok encykliky Rerum novarum vyzýva nanovo prečítať ju a k spätnému pohľadu na jej text, aby sa odkrylo bohatstvo v nej formulovaných základných princípoch týkajúcich sa riešenia robotníckej otázky, zviditeľniť pravý zmysel tradície Cirkvi, na ceste k novým veciam dneška, rok 1989, súkromné vlastníctvo a všeobecné určenie majetkov, štát a kultúra, človek je cestou Cirkvi. AAS LXXXIII, s. .

 

1. 5.1991

 

En

Evangelium vitæ O neporovnateľnej hodnote ľudskej osoby, nových ohrozeniach ľudského života, súčasné ohrozenie ľudského života, kresťanské posolstvo o živote, svätý Boží zákon, nenarušiteľnosť ľudského života, za novú kultúru ľudského života.

 

25. 3.1995

KATECHIZMUS
KATOLÍCKEJ CIRKVI

 

Communitas humana II. kapitola - Ľudské spoločenstvo. Od čísla 1877 po číslo 1948.

L S

15.8.1997

 

Encykliky a listy rímskych pápežov sa nachádzajú v: 
                                                                            Acta Sanctæ Sedis - (ASS);
                                                                            Acta Apostolicæ Sedis - (AAS)
 
(Reči a rozhlasové prejavy Pia XII. boli uverejnené v Discorsi ę radiomessagi Sua Santita 
                                               Pio XII., Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, marzo 1939-1958).
 
Použitá literatúra:
Bystrický F. ThDr., Základy katolíckej sociálnej náuky, SÚSCM, Rím 1970, s. 211-212.
Heriban Jozef, Príručný lexikón biblických vied, SÚSCM, Rím 1992, s. 349.
Sociálne encykliky, SSV Trnava1997.
Spiazzi Raimondo, Sociální kodex Církve, SURSUM 1993, s. 193 - 201.
Škoda František ThDr., Základy katolíckej sociálnej náuky, HKR , PP-G-45, Košice 1991, s. 184-185.
Vragaš Štefan, Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi, s. 133 - 144.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV Trnava 1998, s. 467 - 481.
 
 
 
Spracoval: sac. Bartolomej Juhás, SDB 2002